Skip to main content

AYDINLATMA METNİ

4. SİNEKÜLTÜR ÜNİVERSİTELERARASI KISA FİLM YARIŞMASI KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

I. VERİ SORUMLUSU

Bu Aydınlatma Metni Veri Sorumlusu sıfatı ile İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) Bu Aydınlatma Metni Veri Sorumlusu sıfatı ile İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi gereğince, 4. SİNEKÜLTÜR Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması katılımcılarını bilgilendirmek ve Kanun gereğince veri sorumlusundan beklenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olarak T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi (“Üniversite”), veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, aşağıda açıklanan nedenler ve hukuki gerekçelerle mevzuatta öngörülen temel ilkeler doğrultusunda işlemektedir.

 

 

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kişisel verileriniz https://sinekultur.iku.edu.tr/form/sinekultur-basvuru internet sitesi üzerinden toplanmakta olup 4. SineKültür Üniversitelerarası Kısa Film Festivali Kısa Film Yarışmasının organizasyonu kapsamında Tablo-1’deki amaçlarla sınırlı ve Kanunun öngördüğü ilkeler doğrultusunda otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

Tablo-1
Kişisel Veriniz Hukuka Uygunluk Sebebi İşleme Amacımız
 • Kimlik: İsim, soyisim, T.C. kimlik no, anne baba adı, doğum tarihi, uyruk. 
 • İletişim: E-posta adresi, telefon adresi.
 • Film bilgisi: Film adı, film ekibi, yapımcı, synopsis, film notları, yayımlandığı platform.
 • Eğitim bilgisi: Eğitim görülen okul, eğitim aşaması, eğitim türü.
 • KVKK madde 5/2-c:

Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olarak sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi.

 • KVKK madde 5/2-ç:

Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 • KVKK madde 5/2-d: 

İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması.

 

 • KVKK madde 5/2-e:

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • KVKK madde 5/2-f:

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

4.SineKültür Üniversitelerarası Kısa Film Festivali Kısa Film Yarışması için başvuruların alnması, değerlendirilmesi, başvurucularla iletişime geçilmesi, yarışmanın organize edilmesi, yarışma tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

 • YÖK mevzuatından kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi ve eğitim hizmeti, aktivite ve tanıtımının yapılması
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Ticari elektronik iletişime ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 

 

İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresleri ve Çevrimiçi Belirleyiciler.
 • KVKK madde 5/2-a:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun),

 

 • KVKK madde 5/2-ç:

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla log kayıtlarının tutulması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

 

 

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI


Yukarıda anılan kişisel verilerinizin aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca yurtiçinde aktarılmaktadır.
 

Tablo-2
Kişisel Veriniz Aktarım Amacı Hukuka Uygunluk Sebebi Alıcı Grubu
 • Kimlik: İsim, soyisim. 
 • İletişim: E-posta adresi, telefon adresi.
 • Film bilgisi: Film adı, film ekibi, yapımcı, synopsis, film notları, yayımlandığı platform.
 • Eğitim bilgisi: Eğitim görülen okul, eğitim aşaması, eğitim türü.
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • YÖK mevzuatından kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Başvuru değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi.
 • Yarışma tertip ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

 • KVKK madde 5/2-ç:

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

 • KVKK madde 5/2-e:

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 • KVKK madde 5/2-f:

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

İş Ortağı

 

 

İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresleri ve Çevrimiçi Belirleyiciler.
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 

 

KVKK madde 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

V. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğiniz bilgisini de içerecek biçimde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak hazırladığınız, hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içerir talebinizin ıslak imzalı  bir nüshasını “İstanbul Kültür Üniversitesi, ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAHALLESİ ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL CADDE NO: 14A/ BAKIRKÖY/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kulturuni@hs03.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak veya veri sorumlusu ile paylaştığınız e-posta adresi üzerinden kvkk@iku.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen aydınlatma metni içinde yer alan bilgilendirme KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla yapılmıştır.

Saygılarımızla,

İstanbul Kültür Üniversitesi